44/2017 بهترین راه برای دریافت اطلاعات ازماست. – Infos zu tag.werk.pro auf persisch!

آیا دوره آموزشی تو متوقف شده است؟ آیا تو کارپیدا نکرده ای؟ آیا تو دقیقا نمیدانی چه کاری را بایستی

 انجام بدهی؟ خوش آمدید به دنیای فوق العاده

tag.werk.pro!

 چیست؟ tag.werk.pro

فراهم میکند برای نوجوانان و جوانان از 15 تا 25 سال که درحال حاضرشغلی ندارند و در هیچ دوره آموزشی نیستند،

اشتغال در سه زمینه:

نجاری، باغبانی، بنایی

تصویربرداری، صدابرداری، رسانه

مواد و بازیافت مواد

بهترین راه برای دریافت اطلاعات ازماست.شما می توانید به سرعت کارکنید ودرضمن درآمدی جهت بازپرداخت هزینه ها کسب کنید.سپس تو در سه روزآزمایشی  تاگ ورک را مشاهده میکنی . واگردوست داشته باشی می توانی نزد ما برای سه ماه حداکثر سه باردرهفته از ساعت 9 تا 13 کارکنی وبرای آن پرداخت می شود.

ما حمایت می کنیم از تو با یک دوره آموزشی ،یک شغل ویا دریافت میکنی یک جا درمدرسه ساخت یا تولید.

چگونه با ما می توانی در تماس باشی؟

تو می توانی از طریق مربی جوانان به ما دسترسی داشته باشی،همچنین می توانی به ما تلفن کنی و یا یک ایمیل بنویسی.

E-Mail: Nicole.schweiger@caritas-steiermark.at

Telefon:+43 316 90 85 31

Mobil:+ 43 676 880 15 268

Dieser Beitrag wurde unter Allgemein veröffentlicht. Setze ein Lesezeichen auf den Permalink.

Kommentare sind geschlossen.